Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

21 προσλήψεις στο Δήμο Τριφυλίας


Ο Δήμος Τριφυλίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Τριφυλίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 1
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 11

ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου 2
ΔΕ Οδηγών Γ΄κατηγορίας (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 2
ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργων ( Εσκαφέα –Φορτωτή-Τσάπα) (ομάδας Β΄ τάξης Δ΄) 1
ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργων (Ισοπεδωτής Γαιών) (ομάδας Ζ΄ τάξης Γ΄) 1
ΔΕ Ηλεκτρολόγων 2
ΔΕ Υδραυλικών 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τριφυλίας, Δημαρχείου 2, Κυπαρισσία Τ.Κ.24500,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κ. Στρατικοπούλου Χριστίνας, Κωνσταντέλου Γιαννούλας, Λυμπεροπούλου Φωτεινής (τηλ. επικοινωνίας: 2761360700, 2761360720).

πηγή : kyparissia-news.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου